ساله يل قيل ، قه رنه يل قِران

: مه  منال  کام  رووژ  کام  مانگ  کام  سال  کام  قرن 

کام  ولات  کووره و بيوم ؟!

ـــ ته  له  شه و  چرکن  مانگ  ديزه ی سال  قيل  قه رن   قِران 

يا بيوده ! 

له  ولاتيگ  که  ئووردی  پايز بر بر هاتنوو

چنگ  خسن  له  ده م چه و  باخه يل و

خوه زيه وه يل  سه ونز  داره يل

ريوتگاننه و  و

له بان  ئاگر  کتاوه يل  زانايل

مه ليوه  برشانن

وه چه وه يلمان  ميژه تووقه  کردن و

وه خيونمان  ئاسياو  گل دان!

وه  که له سه رگمان   مه ناره   سازين و

له بانيه و   ده نگ   ئه زانگ   هيز گرت !

: مه منال کام  کام  کام  کام  

کامم  ؟!

ــته  له  شه و   قلا  مانگ   مار  سال  سنان 

 قه رن   دال و دار  و ده روه چ  و ديو و دروو و

ديو که ل و    ديوزه مه

پيا بيوده !

له ولاتيگ که

دار برين  و  دار چقانن و

به رِِ  داره يل  که له سه رگ  ئايه ميو

له  جی دار  ته ور  سه ونز  کردوو

له جی  وه نه وشه    ئاسن درگ !

وه   ناو نيشانيگ

نه نگِد  وه  تيژی سقان شکيای براگه د   ناوکِد  بری !

خوه زيه و   که ويگ   کرده   په ته سوو و   نا بان زامد

دالِگِد   وه  گوپی  زيوخ   گووشد   کرد و

باپيرد   وه   پا بمارکی

چپالی   شه و   قه ره زه نگی   کرده ملد

!...

ΔΔΔ

ئيمه  منال  ساله يل   قيليم و   قه رنه يل   قِران

کله سه رگ  قه ی  داره يل  وه سيف ديونيمو

خيون  ناو   چه مه يل   وه ئاو  و

ده س  و  قِول  بريای  باپيره يلمان  وه ماسی !...

ئيرنگه

ورسی  خوه يموو  تيه نی  ئه لقورنيم  و

يه ک  ساکی  بی نزی  له ئا يه ميگيم

ساله يل قيل ، قه رنه يل قِران

: مه  منال  کام  رووژ  کام  مانگ  کام  سال  کام  قرن 

کام  ولات  کووره و بيوم ؟!

ـــ ته  له  شه و  چرکن  مانگ  ديزه ی سال  قيل  قه رن   قِران 

يا بيوده ! 

له  ولاتيگ  که  ئووردی  پايز بر بر هاتنوو

چنگ  خسن  له  ده م چه و  باخه يل و

خوه زيه وه يل  سه ونز  داره يل

ريوتگاننه و  و

له بان  ئاگر  کتاوه يل  زانايل

مه ليوه  برشانن

وه چه وه يلمان  ميژه تووقه  کردن و

وه خيونمان  ئاسياو  گل دان!

وه  که له سه رگمان   مه ناره   سازين و

له بانيه و   ده نگ   ئه زانگ   هيز گرت !

: مه منال کام  کام  کام  کام  

کامم  ؟!

ــته  له  شه و   قلا  مانگ   مار  سال  سنان 

 قه رن   دال و دار  و ده روه چ  و ديو و دروو و

ديو که ل و    ديوزه مه

پيا بيوده !

له ولاتيگ که

دار برين  و  دار چقانن و

به رِِ  داره يل  که له سه رگ  ئايه ميو

له  جی دار  ته ور  سه ونز  کردوو

له جی  وه نه وشه    ئاسن درگ !

وه   ناو نيشانيگ

نه نگِد  وه  تيژی سقان شکيای براگه د   ناوکِد  بری !

خوه زيه و   که ويگ   کرده   په ته سوو و   نا بان زامد

دالِگِد   وه  گوپی  زيوخ   گووشد   کرد و

باپيرد   وه   پا بمارکی

چپالی   شه و   قه ره زه نگی   کرده ملد

!...

ΔΔΔ

ئيمه  منال  ساله يل   قيليم و   قه رنه يل   قِران

کله سه رگ  قه ی  داره يل  وه سيف ديونيمو

خيون  ناو   چه مه يل   وه ئاو  و

ده س  و  قِول  بريای  باپيره يلمان  وه ماسی !...

ئيرنگه

ورسی  خوه يموو  تيه نی  ئه لقورنيم  و

يه ک  ساکی  بی نزی  له ئا يه ميگيم

/ 9 نظر / 83 بازدید
هیدی

سلام من کردم ولی هيچی از اين نوشته هات نفهميدم من کرد مهابادم ولی فکر کنم از کردی و کرد بودن هيچی نمی فهمم در هر حال هيوا دارم هه ميشه سر به ليند و سه رکوتو بيت «‌‌‌ :))) »

asman

سلام ................................................

sj

شعر خيلی تلخی بود ولی اقای قنبری باور کنيد که تاريخ هم با ما سر سازگاری ندارد مگر نه .کاش متوانستيد که به فارسی هم برگردان کنيد.

سعید

سلام . من به اين شعرها علاقه دارم و با اشتياق می خوانم . اما دوست عزيز چرا وبلاگت را به روز نمی کنی ؟ همه که بهاينجا ميان مجبور نيستن که پيامی بنويسن . همه ميان و ميخوانن و می رون . پس برای اين خيل بايستی که تازه هات رو بنويسی . موفق باشی

be bash

کا ک مه سعوود سلام . خاسی برا ! ئه ر له چيرووکه يله ديش بنووسی فره خوه شالمان کرديه .له شد ساق و گياند ئازا !

هه هه

کرد کیری

هاوار

سلام. ده ست خووشو ته نت سلامه ت کاک مه سوود. شعرگانت فره قشنگ بین. لطف بکه زوو زوو وبلاگگد آپدیت بکه ی که استفاده بکه یم. به هیوای سه ر که وتنی ایوه ی به ریز.