شيرکو بی کس (تولد ۱۹۴۰ م سليمانيه کردستان )

شاعر جها نی و چهره ی شنا خته شده ادب و هنر کردی که در سال ۱۹۷۸

م جايزه ی جهانی تو خو لسکی را از ان خود کرد  .شيرکو شاعر طبيعت و

غربت و مرثيه گوی مصائب و رنجها ی ملت کرد است.  دو شعر کوتاه از اين

هنرمند و انسان بزرگ ترجمه کرده  و  تقديمتان  می کنم .

 

 

                  تاريخ امد

                و بلندای خود را

               با بلندی رنجهای تو اندازه گرفت

               رنج هايت

               يکی دو وجب بلند تر بودند!

               دريا هم می خواست  

                  عمق  زخم های  خودش و تو را مقا يسه کند

               فريادی کشيد و نزديک بود

               او در تو غرقه گردد!!

 

                  اگر  از شعر هايم

               گل را بيرون بکشند 

               از چهار فصل ٬ يک فصلم می ميرد 

               اگر يار را بيرون بکشند 

               دو فصلم می ميرد 

               اگر نان را

               سه فصل 

               اگر ازادی را اما 

               سالم می ميرد و من نيز خوا هم مرد !!     

 

                                 

 

/ 3 نظر / 67 بازدید
shhab

جالب بودند باز هم از ترجمه هايتان بنويسيد.

جلیل آهنگرنژاد

شه‌و وه‌خه‌ير ! کابرا ميه‌نی نه‌يود . شيعره‌گاند فره ره‌نگنه !