شه‌مشه‌مه‌كووره ‌‌‌ك

نيوسه‌ر : مه‌سوود قه‌نبه‌ري

 image.asp?id_=6283429&sessionkey=

شه‌كه‌تم ، گيژم . ورِم . له بن وتاق سه‌ردِ تا ناوقه‌ي فيسيايي، شه‌مي ده‌م دامه‌‌و له پاي چه‌ترمه‌ دامه . قلاي سيه ژه‌نگنِ شه‌و له پشت ده‌روه‌چه‌و زركه‌ي چه‌وه‌يلي تيه‌يدوو نووريده پيم . وا وه گورميچه ده‌ي له ريو شيشه‌گانه‌و . په‌لامار وتاق ته‌نياييم كوتي . گيانم ژان كه‌ي . سه‌رم ملق ده‌ي . ته‌وم گري . خوه‌زيه‌وه‌يل وو ئه‌زره‌ته‌يل رشانمه‌سه بان قاقه‌زو قه‌له‌مه‌گه‌ له قول مشتم خه‌وي برديه‌سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و . له‌ي داوه‌‌ي داوِ شه‌كه‌تي وو خه‌وو وريايه ،‌ خوه‌زيه‌وه‌يل كه‌مه ناو هه‌وانه‌يگ وو كوتمه‌ي له‌ كوول . كه‌وشه‌يل خه‌يال هه‌لكيشم . چوو دريژ ئاوه‌خت گِرِم و‌ه ده‌سه‌و . كه‌فمه‌ رياو بان گِرم له‌وه‌ر .

دونيا ته‌نگ و تيه‌ريكه . شه‌و زلمان زاكان قه‌رقيوتيگ ، چنگ ناسه‌ قورگ ِ ولات و بال كيشاسه مل چه‌وه‌يل ئاسمانا . له‌ي چه‌و چه‌و مه‌يونه‌، خوه‌زيه‌ويگ درارم وو ده‌م ده‌م . گاهه‌س وه‌ر پام پريوشه‌ي رووشنه‌و بوودوو بره‌سم وه‌ ده‌راو رووشنيگ . ئاوياني نيه‌يونموو ويراني وه‌جي !… ئاوياني نيه‌يونموو ويراني وه جي !…

080_6530018.jpg

وه‌ختاي ديونم هامه جايگ …. زه‌نانيگه‌ ؟ ده‌روه‌نيگه ؟ شاريگه‌ ؟ قه‌ورسانيگه ؟ نيه‌زانم . ولام …. قيژ قاژ‌ه ، هاواره‌ ، شينه ، ده‌نگ شه‌لاخه‌ ، بوو خيونه‌ . شه‌قارته‌يگ چه‌كنمه‌و وا پف كه‌يده‌و پيو كوشنيده‌وه‌ي . له‌ينوو يه‌ك تر چه‌كنمه‌و خوه‌زيه‌ويگ ده‌م ده‌م‌ .ده‌ورم هچان كولي رووشنه‌و بوو …. بري ئايه‌م ديونم . كوورن ده‌س برياين ، قول بريايين ، بيو چگ بيوچگن ، قووخن قووخنن ، خِر خوه‌ن ژاو خوه‌ن ته‌له‌پا كوتن . له ورسي و تيه‌ني لاكه‌لاكيانه . مانگ نيه‌سه‌ي . ديو شه‌و زوان خسيه له ئاسمانو هساره‌يل سلا داس . خوه‌ريش له‌سيكي له‌ي ئاسمانه‌رچگياسو چه‌قه‌چه‌ق ديانه‌يلي وه‌لنگ وه قه‌ي داره‌يله‌و نه‌يشتيه‌. داره‌يل ، ريوته‌ل و قيوته‌ل ، كيوژلاهاتنه‌و وه ده‌م روِنجه‌و ئه‌لقرچيه‌ن . يه‌يهه‌و چره‌ي به‌رزي ره‌سي وه‌ گووشم . وه‌ختاي قيژني زه‌يو و زه‌مان چيو گاپاره نيشيده ته‌كان . …..

 

- (( بگرن ! بارن ! چه‌وه‌يليان درارن ! زوانيان بوورن! بوه‌سنانه‌و !….))

وه‌يه‌ي هه‌و قلايل گه‌رجه‌ي پرت پيس ، داله‌يل مل ريوت باله‌شوره دار ، گورگه‌يل له‌ر ورسي ، كه‌متاره‌يل شه‌ل قه‌يز ، چه‌قه‌له‌يل گه‌ر ريقه‌و بردي ! ميوشه‌يل سيه‌ي چركن ، هلامات ئايه‌مه‌يل تيه‌رن . رشيه‌نه تيانوو ئاژاليان برنه‌و . ئايه‌مه‌يل وه‌ده‌م گيانه‌و قيژنن و هاوار كه‌ن. چه‌و گل ده‌م ديونم له‌ سيوكي له‌ي قه‌ورسانه‌ تريوسكه‌ي بي نزو قردگي رووژناي دياره . چمه‌و وهر . ديونم شه‌مشه‌مه كووره‌ك گه‌ورايگ هابان سانيگه‌و . مانگ هاناو ده‌سي. به‌يده‌ي وه‌ره‌و ده‌م و چيو كوليچه قه‌پ ده‌يده‌لي ! خاس نورم ، ده‌م چه‌و به‌د ئه‌ژم و تيوسكن ، ديانه‌يل تيژ و دريژ ، چه‌وه‌يل بيوچگ و قرمز چكه چك خيونه‌ وه ده‌ور ده‌ميه‌و . ناوزگم چووده‌و خوار ، رخ چيو شووِييگ كه‌فيده‌گيانم . خوه‌م له پيشت سانيگ شارمه‌و .

له‌ينوو قرنگنيد :‌

-((بگرن ! بارن! چه‌وه‌يليان درارن ! زوانيان …! ))

له سيوك تر له قه‌ورسان بري منال سه‌رِگه و مِلِگه نيشتنه‌و ، وه مل ده‌فته‌رهيل نه‌نيوسياييانا سيوه‌تگ سيوه‌تگ گيرن!

چه‌قه‌له‌يل ، چه‌ترمه‌ي ده‌وريان دانه‌و مناله‌يل وه‌ وه چه‌وه‌يل هه‌لبزركياي نوورنه‌ پيانو رقيه‌ن !،

برِتِره‌ك ديونم ئاته‌شه و ئالكه‌ ديرن . ده‌مچه‌ويان ، گووشه‌يليان ، ده‌ميان ، ليوتيان ‌‌، خورياس !. يه‌ك جامه‌كيگ هاده‌سيانه‌وو نورنه‌خوه‌يان و قيژِنن .

***

080_6530010.jpg

وه‌ يه‌يهه‌و وه‌ر هه‌وانه كه‌مه‌و خوار . خوه‌زيه‌وه‌يل و ئه‌زره‌ته‌يل كوو كه‌م . شه‌قارته چه‌كنمه‌و و ئاگريان ده‌م . قه‌ورسان روژناوا بوود . كه‌مه‌ي قال :

-وه‌ي رخدان نه‌چوو! هه‌لسن !

ولام ژاو خوه‌نوو تله‌پا كوتنوو له‌په‌و گرن ! قال كه‌م :

-(( ئازار گرتيه‌يل ! سيه‌تا گرتيه‌يل ! هه‌لسن ! ))

ولام ئي مه‌ردمه په‌تگ نيه‌ورن ! يه‌ي هه‌و شه‌مشه‌مه‌كووره‌ك قيژني :

(( ئه‌وه‌ كيه‌ چراخ ده‌م ده‌ي ؟ ! ئاگر كه‌يده‌و؟!))

داليگ وه ده‌نگ شوور پيسي ئيوشي :

-(( شايريگه !))

شه‌مشه‌مه‌كووره‌ك ته‌وه‌ن به‌يده‌ي ! هه‌لواركي ! قيژني !

(( بگرنه‌ي ! بارنه‌ي ! چه‌وي درارن ! زوواني بوورن ! بوه‌سنه‌وه‌ي !))

له‌ينوو قال كه‌م :

((‌ وه‌ي هه‌لسن‌!به‌ن گياندان بووري ! هه‌لسن ! هووز نه‌هات هه‌لسن ! ))

قلا ،‌دال ، كه‌متار ، چه‌قه‌ل ، ميوش ، چه‌ترمه‌ي ده‌ورم ده‌ن !. قيژه‌برم كه‌ن وو به‌نة‌م وه‌لاي شه‌مشه‌مه‌كووره‌ك . قه‌پ تر ده‌ي له‌كوليچه‌ي مانگ وو نووريده‌پيم . :

(( چه‌وي درارن ! زواني…! ))

له‌ينوو كه‌‚ة‌ي قال : (( وه‌ي هاوار !))

ته‌مام ئايه‌مه‌يل كه‌نه‌ي قال ! (( وه‌ي هاوار !))

شه‌مشه‌مه‌كووره‌ك ديان كه‌يده‌ريچه‌وو خه‌ني !

***

يه‌ي هه‌و ديونم بري له ديورا ديارن وو تيه‌ن . يه‌ك چراخيگ ها ده‌سيانه‌وو كتاويگ :

(( وه‌ي بگران نه‌ده‌رچن ! هاتيم ! ))‌ 

خاس ك نوورم ديونم ده‌ور گشتيان نيوره . گه‌ل گه‌ل مه‌ليوچگ و كه‌مووته‌ر و وه‌ناوكه‌و خومه‌ره‌ژگ بال وه‌شننوو له‌شوونيان تيه‌ن . له‌ينوو هيورده‌م بووم . فره له ليان ناسم وو فره‌يش نه‌. ديونم فه‌رده‌وسي له نوايان ده‌و كه‌ي . كتاو قه‌يويگ هاده‌سيه‌وو قال كه‌ي :

-(( وه‌ي بگره‌ي نه‌ده‌رچوو ! هاتيم ! ))

له شووني سپهري ، شاملوو ، ئه‌خه‌وان ، فروق ، شيركوو ، هه‌لمه‌ت ، نرودا ،‌ده‌رويش و… ده‌و كه‌ن وو كه‌نه‌ي قال :

(( وه‌ي بگره‌ي نه‌ده‌رچوو هاتيم ! ))

له خوه‌شي گه‌ز گه‌ز بالا كه‌م . نوورم وه‌شه‌مشه‌مه‌كووره‌ك ، ره‌نگي بيوه‌سه‌ جاو چه‌رمي ! رقيه‌يدوو قيژني :

((‌بگرنان ! چه‌ويان درارن ! زولنيان …! ))

وه يه‌ي هه‌و ئوردي شه‌مشه‌مه‌كووره‌ك له بانا بوونه‌و گل . قاليل ، داله يل ، كه‌متاره‌يل ،‌ گورگه‌يل ، چه‌قه‌له‌يل ، ميوشه‌يل !و…..

منله يل وه‌خته‌زيق بيرن ! شايره‌يل گشتي نوورن وه‌فه‌رده‌وسي . ئه‌يويش بسكه خه‌نيي كه‌يدوو ده‌م كتاو واز كه‌ي . وه يه‌ي هه‌و روسه‌م و كاوه‌وو سياوه‌خش وو فلامه‌رز وو .. .. له متاو په‌رن ئه‌و ده‌يش رشيه‌ن له ئوردي شه‌مشه‌مه‌كووره‌ك . شاعره‌يليش چنه‌و ميه‌تيان ! سپهري ده‌م كتاو ده‌يده‌وو . وه

يه‌ي هه و ولات گشتي رووشنه‌و بوو . ته‌پ ريپ كه‌فيده شه‌مشه‌مه‌كووره‌ك . بان چه‌و گريدوو قيژني . وه‌يه‌ي هه‌و ئاگر گريدوو بووده‌به‌ور !!!. ئايه‌مه‌يل گيان كه‌فيده‌و پيان . كه‌فنه‌و ئووردي وو قه‌تليانه‌وو برن . ته‌رف تيونيانه‌و كه‌ن . چيمنه و سه‌ر قه‌ورسان . شايره‌يل وه‌ رزاره‌و وسانه‌و نوورن وو گيرن ! .فه‌رده‌وسي ئيوشي :

- (( هه‌لسن ! شاير وه‌نيشتن كاري به‌تاله ! ))

AA5919.jpg

سووراو له‌ينوو لوو كتاوو ده‌يده‌و .وه يه‌ي هه‌و قه‌ورسان بووده رووژناي . ده نگ پاي ئاو تيه‌يد . ئه‌خه‌وان لوو كتاو ده‌يده‌و . وه يه‌ي هه‌و ئاگر ئه‌هوورايي زوانه‌كيشي ! . يه‌خ خوه‌ر ته‌زيده‌و . قه‌ورسان گه‌رمه‌و بوو . شير كوو لوو كتاو ده‌يده‌و . وه‌يه‌ي هه‌و هزار په‌پوله‌ي ره‌نگين باله‌و گرن !‌. قه‌ورسان بووده‌گول وو گولارا . ده‌رويش لوو كتاو ده‌يده‌و . وه‌يه‌ي هه‌و بوو هه‌ورات زه‌يتيون وو سيف ولات گرته وه‌ر . فروق چي ئراي لاي مناله‌يل . وه‌په‌ل گيسه‌يلي ئه‌سريان سرِيه‌و . وه‌لنگ گول چه سانه‌بان ناخيونه‌يلايانه‌وو وه بلاليوك ئرايان گووشپاره دِرِس كرد . ئي كه‌ش چي ئراي لاي ئاته‌شه‌داره‌يل وو باوش خسه‌ مليان وو زه‌خمه‌يليان ماچ كرد .

شايره‌يل وه‌ رزاره‌و وسانه‌و گيرن . هه‌لمه‌ت ده‌سري له‌ گيرفان دراري تا ئرميس مناله‌يل برسريده‌و . شاملوو شيعر په‌ريا ئراي مناله‌يل خوه‌ني . ئه خه‌وان له‌جي شيعر زمسان له‌ وه‌هار ئيوشي .

 

يه‌ي هه‌و ديونم ريچه‌رمي كوور و كه‌يوانوو قژني چيو قوتولسگ له پاي كه‌له‌كي له كه‌له‌سه‌رگ ئايه‌م كه‌فتنه‌و يه‌ك دووار كه‌لگيگ ها مليان وو موور تيه‌رن . چمه‌و وه‌ر . ديونم ريچه‌رميگه‌باوگمه‌و كه‌يوانووه گه‌يش دالگم . هناس سه‌ردي كيشم وو ده‌مه‌مل سه‌را . دالگم ئيوشي :‌ 

-(( رووله ! يه‌ كه‌له‌سه‌رگ خوه‌يشكه‌يل وو برايلده‌! ))

شايره‌يل وه رزاره‌و وسانه‌وو نوورن وو گيرن !

له‌ي ناو جه‌مه‌يه‌كي ديوم . فره‌خيونم له‌لي جووش تيه‌ري . كتاو سزيايي ها ده‌سيه‌و . وه‌ختاي چمه‌و وه‌ر

جه‌لد كتاو ديونم و خاس نوورم ، ديونم له‌ قةيي نيوساس : كه‌وير ! گيانم نيشيده‌ته‌كان . به‌ن به‌نم له‌ يه‌ك چه‌كي . نه‌مه‌ده‌واو په‌رت بووم له باوشي . خوه‌زيه‌وه‌يل وو ئه‌زره‌ته‌يل وو ئاوه‌خته‌يل سزياي چه‌ن هزار ساله‌م ديونمه‌و . وه‌مليا گيرم !. ئه‌يويش له‌قورن دلا گيري . ديونم نه‌ميده‌و زه‌يو . كه‌وش بي خاون منالي كه‌فتيه‌. له‌ينوو وه مليا خاس خاس گيريدوو ئيوشي :

- (( ئا ! ئي چيونه بيو براگه‌م ! ))

منيش له پساي وه‌ره‌نيسك ده‌م . وه‌يه‌ي هه‌و له‌خه‌وا هه‌لپه‌رم .ديونم له بن وتاق سه‌رد سرِ تا ناوشان فيسياييگ كه‌فتمه‌ . شه‌مه‌گه‌ ئي قه‌ور وه بي كه‌س گيرسيه‌ تا ته‌مام بيوه‌. ده‌روه‌چه‌گه‌ وازه . وا گيژ خوه‌يدوو خوه‌زيه‌و‌ه‌گانم ته‌رف تيونه‌ له‌ي ناوه

/ 5 نظر / 103 بازدید
الف- محمد خاني

سلام / از اين داستان لذت برديم . البته قبلا در وبلاگ نرمه واران خوانده بودمش . باز هم از ابن کارها بکنيد

الف- محمد خاني

سلام / از اين داستان لذت برديم . البته قبلا در وبلاگ نرمه واران خوانده بودمش . باز هم از ابن کارها بکنيد

ع- پروین

سلام ! اقا مبارکه !

بوی مهربانی

سلام اقا . اگه ميشه لطفا ترجمه ش کنين . من شعرو داستان کردی را دوست دارم

salam be maa ham sar bezanin