ساله يل قيل ، قه رنه يل قِران

: مه  منال  کام  رووژ  کام  مانگ  کام  سال  کام  قرن 

کام  ولات  کووره و بيوم ؟!

ـــ ته  له  شه و  چرکن  مانگ  ديزه ی سال  قيل  قه رن   قِران 

يا بيوده ! 

له  ولاتيگ  که  ئووردی  پايز بر بر هاتنوو

چنگ  خسن  له  ده م چه و  باخه يل و

خوه زيه وه يل  سه ونز  داره يل

ريوتگاننه و  و

له بان  ئاگر  کتاوه يل  زانايل

مه ليوه  برشانن

وه چه وه يلمان  ميژه تووقه  کردن و

وه خيونمان  ئاسياو  گل دان!

وه  که له سه رگمان   مه ناره   سازين و

له بانيه و   ده نگ   ئه زانگ   هيز گرت !

: مه منال کام  کام  کام  کام  

کامم  ؟!

ــته  له  شه و   قلا  مانگ   مار  سال  سنان 

 قه رن   دال و دار  و ده روه چ  و ديو و دروو و

ديو که ل و    ديوزه مه

پيا بيوده !

له ولاتيگ که

دار برين  و  دار چقانن و

به رِِ  داره يل  که له سه رگ  ئايه ميو

له  جی دار  ته ور  سه ونز  کردوو

له جی  وه نه وشه    ئاسن درگ !

وه   ناو نيشانيگ

نه نگِد  وه  تيژی سقان شکيای براگه د   ناوکِد  بری !

خوه زيه و   که ويگ   کرده   په ته سوو و   نا بان زامد

دالِگِد   وه  گوپی  زيوخ   گووشد   کرد و

باپيرد   وه   پا بمارکی

چپالی   شه و   قه ره زه نگی   کرده ملد

!...

ΔΔΔ

ئيمه  منال  ساله يل   قيليم و   قه رنه يل   قِران

کله سه رگ  قه ی  داره يل  وه سيف ديونيمو

خيون  ناو   چه مه يل   وه ئاو  و

ده س  و  قِول  بريای  باپيره يلمان  وه ماسی !...

ئيرنگه

ورسی  خوه يموو  تيه نی  ئه لقورنيم  و

يه ک  ساکی  بی نزی  له ئا يه ميگيم

ساله يل قيل ، قه رنه يل قِران

: مه  منال  کام  رووژ  کام  مانگ  کام  سال  کام  قرن 

کام  ولات  کووره و بيوم ؟!

ـــ ته  له  شه و  چرکن  مانگ  ديزه ی سال  قيل  قه رن   قِران 

يا بيوده ! 

له  ولاتيگ  که  ئووردی  پايز بر بر هاتنوو

چنگ  خسن  له  ده م چه و  باخه يل و

خوه زيه وه يل  سه ونز  داره يل

ريوتگاننه و  و

له بان  ئاگر  کتاوه يل  زانايل

مه ليوه  برشانن

وه چه وه يلمان  ميژه تووقه  کردن و

وه خيونمان  ئاسياو  گل دان!

وه  که له سه رگمان   مه ناره   سازين و

له بانيه و   ده نگ   ئه زانگ   هيز گرت !

: مه منال کام  کام  کام  کام  

کامم  ؟!

ــته  له  شه و   قلا  مانگ   مار  سال  سنان 

 قه رن   دال و دار  و ده روه چ  و ديو و دروو و

ديو که ل و    ديوزه مه

پيا بيوده !

له ولاتيگ که

دار برين  و  دار چقانن و

به رِِ  داره يل  که له سه رگ  ئايه ميو

له  جی دار  ته ور  سه ونز  کردوو

له جی  وه نه وشه    ئاسن درگ !

وه   ناو نيشانيگ

نه نگِد  وه  تيژی سقان شکيای براگه د   ناوکِد  بری !

خوه زيه و   که ويگ   کرده   په ته سوو و   نا بان زامد

دالِگِد   وه  گوپی  زيوخ   گووشد   کرد و

باپيرد   وه   پا بمارکی

چپالی   شه و   قه ره زه نگی   کرده ملد

!...

ΔΔΔ

ئيمه  منال  ساله يل   قيليم و   قه رنه يل   قِران

کله سه رگ  قه ی  داره يل  وه سيف ديونيمو

خيون  ناو   چه مه يل   وه ئاو  و

ده س  و  قِول  بريای  باپيره يلمان  وه ماسی !...

ئيرنگه

ورسی  خوه يموو  تيه نی  ئه لقورنيم  و

يه ک  ساکی  بی نزی  له ئا يه ميگيمنویسنده : مسعود قنبری ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٩